Om Hans Gaarder info

Hans Gaarder er uavhengig forsker på det som kan kalles undertrykt informasjon. Dette er informasjon av samfunnsmessig viktighet som tradisjonelt er blitt fortiet av media, myndigheter og akademia.

En original flerfaglig kunnskapsbakgrunn og en unik forskningskompetanse er utviklet gjennom mange års arbeid med utredninger og etterforskning i Kredittilsynet (nå Finanstilsynet).

Ved å benytte etterforskningskompetanse og -metodikk i kombinasjon med innsikt i den vestlige verdens skjulte maktstrukturer har det vist seg mulig å avdekke og formidle mye viktig informasjon som skjult makt har lyktes i å holde skjult lenge.

Hans Gaarder er en jordnær person med et åpent sinn og er grundig i å sjekke, kryssjekke, vurdere og kvalitetssikre informasjon før publisering.

Med sin originale kunnskapsbehandling med vekt på detaljer plassert i fugleperspektiv og helhetstenkning og evne til å se sammenhenger på tvers av faggrenser formidler hans visuelle og informative dokumentarpresentasjoner mindre kjent informasjon med høy informasjons- og underholdningsverdi.

Han har deltatt i radio og TV samt nettradio-talkshows i Norge og i utlandet.

Mange av hans publiserte artikler er  tilgjengelig her.

Hans Gaarders YouTube-kanal ligger her.